kayseri.net.tr
Mehmet KAVAFOĞLU

Mehmet KAVAFOĞLU

İSG 2020

Madde 3 TANIMLAR yani kim kimdir Ne nedir... (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN YASASI 6331)

17 Ocak 2021 - 18:19 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 - 00:11

Madde 3 TANIMLAR yani kim kimdir Ne nedir...
Yasamız 6331 tanımları 23 madde de açıklanmış ben bugün yazımda bu tanımlardan bazılarını açıklayacağım diğerleri her zamanki gibi yazımızın sonunda madde 3 ün orijinalini bulabilirsiniz.
Mesela tehlike demiş ne demek tehlike (İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, )  zarar verme potansiyeli ne demek .bize zarar verebilecek her şey… bir bardak çay, yolda yürümek, arabaya binmek bize zarar verebilir mi? evet o zaman kısaca tehlike hayatın kendisi diyebilirmiyiz ?
Peki, Risk, risk için ne demiş yasamız 6331(Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini)  tehlikelerin bize zarar verme ihtimali. Trafik tehlike olduğuna göre trafikte oluşabilecek bir olumsuzluk sonucu zarar görme ihtimalimiz kurallara uymazsak nedir kurallara uyarsak nedir. Arabaya bindiğimizde arkadan çarpacak bir araç bize ne kadar zarar verir bu zarar emniyet kemeri takmamızla alakalı ne kadar değişir.
Risk almak denilen bu aslında emniyet kemeri takmakla takmamak arasındaki fark.
Veya iş gözlüğü kullanmakla la kullanmamak  arasındaki fark
Tehlikenin bize zararı noktasında belli oluyor. Ve biz kör olmakla olmamak arasın da bir risk almış oluyoruz.
Takmadığımız her kemer ölümle yaşam, kullanmadığımız her kulaklık duymamakla duymak arasında bizim tercihimiz aslında.
Tehlike her şey ama tehlikeye karşı alınan tedbir bizimle alakalı.
Kaza bize zarar veren olumsuz olaylar (sadece bize değil herkese, mala cana zarar veren olay )( ) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,) diye tanımlamış yasamız 6331
Yani ne anlıyoruz tehlike hayatın kendisi. Kazada bu tehlikelerin bize zarar verme olayı
Kazanın olmaması için hayatı (tehlikeleri ) zarar vermeyecek şekle getirmek gerek bu da nasıl oluyor
KURALLARLA. bir bardak çayı bile çay tabağı ile taşıyarak tedbir alıyorsak.
Koskoca tesislerde çalışırken de tedbirleri almak gerekiyor.
Risk almamak için
Sağlığımız korumak için mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için.
KURALLARA UYMAK GEREK.
Neden kırmızı ışıkta durduğumuzu hiç düşledik mi?
Cevaplar doğru ,yol vermek için ,düzen için, karmaşa olmasın diye…..
Ama esasında ne için duruyoruz kırmızı ışıkta
ZARAR GÖRMEMEK İÇİN….
KURALLAR BİZİM ZARAR GÖRMEMEMİZ İÇİN.
Peki, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi nedir kimdir. (.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı  İşyeri hekimi : İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi )
Yasamız 6331 de bu tehlikelerin çalışma ortamında sizlere zarar vermemesi için kuralları size hatırlatmakla yükümlü kişiler. iş güvenliği uzmanı ve hekimi gördüğünüzde aklınıza kurallar gelmeli. ve onların sizin sağlığı için çalıştığını unutmayın. Onların söylediklerini ısrarla yapmamak için bir cabanın içinde olmamalısınız. Bir örnek vereyim şantiyedeyim ve kesin şart baret. Baretsiz çalışmak yasak. Fakat maalesef her fırsatta baret takmamak için fırsat kollayan bir sürü çalışan. uzmanı yetkiliyi görünce köşe bucak kaçan ceza deyince yalvaran  fakat amacın kendilerini korumak olduğunun farkına varmayan.
Aslında yapılan iş tehlikelerden kaynaklanacak olayları  önleme ye çalışmak (Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,) iş yerinde yapılan işlerin bizlere vereceği zararları tespit etmek ve bu tehlikelere karşı tedbir alınmasını sağlamak.
Çalışana, gelebilecek zararları önleyebilmek için bir uğraş verilmektedir.
Bu uğraşa çalışan, işveren ve bu işin profesyonelleri (İGU ,İYH,DSP ) hep birlikte katılmalıdır.
Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi, 11648 d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı, f) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, (1) ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu, 1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ––––––––––––––––– (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özre uğratan” ibaresi “engelli hâle getiren” şeklinde değiştirilmiştir. 11649 r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, s) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder. (2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.
MADDE 4 BİR SONRAKİ YAZIMIZDA 
Saygılarımla
Mehmet KAVAFOĞLU
 

Bu yazı 3980 defa okunmuştur.
    google.com, pub-6021907135009533, DIRECT, f08c47fec0942fa0