Milletvekili Sındır, "siz kimden yanasınız, halktan mı yoksa ranttan mı?"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’dan Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Acele Kamulaştırma’ kararlarına sert reaksiyon gösterdi

Milletvekili Sındır, "siz kimden yanasınız, halktan mı yoksa ranttan mı?"
13 Haziran 2021 - 18:33

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’dan Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Acele Kamulaştırma’ kararlarına sert reaksiyon gösterdi. Prof. Dr. Sındır, Manisa’nın Salihli İlçesi, Çapaklı köyünde alınan ivedi kamulaştırma kararı için, “köylünün mülkiyet hakkını ihlal ediyorsunuz. “sözde kamu yararı” atfederek yandaşlarınıza rant sağlama derdindesiniz” dedi.

“ÇAPAKLI’DA HANGİSİ KELAM KONUSU!”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Manisa, Çapaklı’da yaşanan çabuk kamulaştırma kararını Meclis Gündemine taşıyan Sındır; “Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tez Kamulaştırma kararları kabul edilemez. ‘Yurt savunması gereksinimine yahut çabukluğuna Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde yahut özel kanunlarla öngörülen fevkalâde durumlarda çabuk kamulaştırma ile taşınmazlara el konulabilmektedir’ denir. Ege Biyogaz Güç Santralinin imali için Manisa’nın Salihli İlçesi, Çapaklı Köyü’nde yer alan kimi taşınmazların (köylünün tarlalarının) Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tez kamulaştırılması, kanunda belirtilen hangi unsura dayanarak gerçekleştirildi? ‘Yurt savunma ihtiyacına’ yönelik olmadığı açık. Savaş, kıtlık, doğal afet üzere istisnai durumlarım kelam konusu olmadığı malum. Manisa’da yapılan Ivedi Kamulaştırmada; devletin uzayabilecek kamulaştırma süreci için vakit kaybetmeden, acilen süreçleri yapabilmesi ismine özel kanunlarla öngörülen ‘olağanüstü durumların’ hangisi kelam konusu? Açıklayın da öğrenelim” dedi.

“HUKUKA, ADALETE VE HAKKANİYETE UYGUN DEĞİLDİR”

Manisa’nın Salihli İlçesine bağlı Çapaklı köyünde yapılan ‘Acele Kamulaştırma’nın hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun olmadığını tabir ederek kelamlarına devam eden Sındır, “kanunda Cumhurbaşkanı’na çabukluğu konusunda takdir yetkisi verilmiş olsa da özel bölüm yatırımlarına yardımcı olmaya yönelik birçok kamulaştırma uygulamalarının ‘acele’ nitelikli olmadığı tüm çıplaklığıyla kamuoyunun malumudur. Manisa’daki örnekte olduğu üzere, taşınmazlar ile ilgili olarak etraf sistemi planında, nazım imar planlarında ve uygulama imar planlarında değişiklik yapılarak taşınmazın kullanım nitelikleri değiştirilmeden yapılan ivedi kamulaştırma kararları ile yaratılan arazi rantının, taşınmazın malikine değil, olmayan ‘sözde kamu yararı’ atfedilerek devredilen özel dal yatırımcısına sağlanması hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun değildir. Ve bu durum Anayasamızın 35. Maddesince öngörülen ‘mülkiyet hakkı’nın da ihlalini oluşturmaktadır. Bugün AKP iktidarı köylünün mülkiyet hakkını ihlal ediyor, kelamda kamu faydası atfedilerek yandaşlarına rant sağlama kederine düşmüş” dedi.

“TOPRAK MÜDAFAA KONSEY KARARI, ÇED RAPORU NEREDE?”

Sındır, kelamlarını şöyle sonlandırdı: “Acele Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen yatırımın, kamulaştırmanın ruhuna, yasal çerçevesine ve kamusal fayda unsuruna karşıt bir halde özel bölüme devredileceği açık bir halde anlaşılmakta. Tapu kayıtlarından anlaşıldığı üzere, Manisa Çapaklı’da ivedi kamulaştırılacak taşınmazların toplam alan büyüklüğünün yaklaşık 106 bin 799 m2 olduğu bilinmekte. Kelam konusu taşınmazların tamamının tapu kayıtlarında tarla vasfında olduğu görülmektedir. Toprak Muhafaza ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca tarım alanlarının tarım dışı emelle kullanılabilmesi kaidelere bağlanmıştır. Kelam konusu taşınmazlar için de Toprak Müdafaa Kurulu’nca alınmış rastgele bir karar bulunmakta mı yoksa yeniden göz nazaran göre verimli topraklar, çocuklarımızın geleceği yeniden ranta kurban mı edilecek? Ivedi Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz üzerinde öngörülen yatırım için ve kamulaştırma öncesinde olumlu ÇED raporunun alınması gerekiyor. ÇED olumlu raporunun alındığına ait yöre halkı bir bilgiye sahip değil, ÇED olumlu raporu alınamaması durumunda yapılacak kamulaştırma uygulaması kamu ziyanı olarak kayıtlara geçeceği bilinmelidir.”

Sındır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

1) Kelam konusu tez kamulaştırmanın maksadı nedir?

2) Bu çabuk kamulaştırma kararında “üstün kamu yararı” nedir? Ivedi Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen yatırım, bir kamu yatırımı mıdır? Yoksa kamulaştırmanın ruhuna, yasal çerçevesine ve kamusal fayda unsuruna muhalif bir formda özel dala mi devredilecektir?

3) Yapılacak tez kamulaştırmanın, yurt savunması ile yahut aciliyet gösteren bir doğal afet vb durum ile yahut özel kanunlarla öngörülen bir öteki “özel durum” ile rastgele bir ilgisi var mıdır?

4) Tapu kayıtlarından anlaşıldığı üzere, tez kamulaştırılacak taşınmazların toplam alan büyüklüğünün yaklaşık 106.799 m2 ( 106,8 dekar) olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki bu büyüklüğün daha evvel öngörülen kamulaştırma alanının yaklaşık 3 kat daha fazlası olduğu tezi yanlışsız mudur?

5) Kamulaştırılacak alanın daha sonra genişletilerek büyütülmesi kelam konusu mudur?

6) Bu alanda rastgele bir özel kesim kuruluşuna güç üretim lisansı verilmiş midir? Verildiyse hangi koşullarda verilmiştir?

7) Taşınmazların 1/100.000 ölçekli etraf sistemi planında, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki niteliği nedir? Bu planlarda yeni kullanım işlevine bağlı olarak değişiklik öngörülmekte midir ve ne vakit ve hangi kurum tarafından değiştirilmesi planlanmaktadır?

8) Taşınmazlar, imar planlarında “Tarımsal” nitelikli alan statüsünde ise imar planlarında değişiklik yapılmadan, taşınmazın kullanım nitelikleri değiştirilmeden yapılan çabuk kamulaştırma kararları ile yaratılan arazi rantının, taşınmazın gerçek malikine değil ancak “kamu yararı” atfedilerek devredilen özel kesim yatırımcısına sağlanması ve gerçek sahibi köylülerin yaşayacağı mağduriyetler sizce hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun mudur? Bu durumda Anayasamızın 35. Unsurundaki “mülkiyet hakkı” ihlal edilmiş olmaz mı?

9) Tez kamulaştırma kararı alınan taşınmazların tapu kayıtlarında vasfı (niteliği) “tarla” olarak görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Muhafaza ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca tarım alanlarının tarım dışı maksatla kullanılabilmesi koşullara bağlanmıştır. Kelam konusu taşınmazlar için de Toprak Muhafaza Kurulu’nca alınmış rastgele bir karar bulunmakta mıdır?

10) Tapu kayıtlarında tamamının “Tarla” niteliğinde olduğu kelam konusu taşınmazlarda hangi ürün/ürünler yetiştirilmektedir? Zeytin ağaçları yahut rastgele bir diğer meyve tipi yetiştiriciliği yapılmakta mıdır?

11) Yapılacak kamulaştırmanın varsayımı bedeli ne kadar düşünülmektedir? Hâlihazırda yapılan ziraî üretimin Çapaklı köyü/mahallesine ve ülke ekonomimize katkısı değerlendirilmiş midir ve ne kadardır?

12) Bu alanda yapılması öngörülen Biyogaz tesisinin üretim kapasitesi ne olacaktır? Devletimize/kamuya sağlayacağı ekonomik ve toplumsal fayda/katkı ne kadar olacaktır?

13) Bu yatırımın tabiata, etrafa, yöre insanlarının hayat alanlarına rastgele bir olumsuz tesirinin olmayacağı mı düşünülmektedir?

14) Çabuk Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz üzerinde öngörülen yatırım için ve kamulaştırma öncesinde sizce olumlu ÇED raporunun alınmış olması gerekmez mi?  ÇED olumlu raporu şimdi yok ise bunun alınamaması durumunda yapılacak kamulaştırma uygulaması kamu ziyanına dönüşmüş olmaz mı?

15) Ya da ÇED olumlu raporunun 2009/7 sayılı Bakanlık Genelgesi uyarınca, daha evvel birçok örnekte olduğu üzere, her halükarda verileceği mi düşünülmektedir?

16) Taşınmaz üzerinde öngörülen yatırım için lokal halka bilgi verilmiş midir, etraf halkının isteği alınmış mıdır? Civar alanlarda yapılmakta olan ziraî üretim faaliyetlerine tesirleri olacak mıdır? Tedbirleri düşünülmüş müdür?

17) Çapaklı Köyü ve civar köylerin sakinlerinin tez kamulaştırma kararı hakkında evvelden bilgilendirilmediği savı hakikat mudur?

18) Tez kamulaştırma kararının Resmi Gazete’de yayınlamasının akabinde kararı ilgilendiren bölgelerde etraf halkının bu karara karşı direnme haklarını kullanarak ve büsbütün yasal çerçevede ortaya koydukları itiraz hareketlerinde isimli kolluk tarafından güç kullanma, arbede, yaralanma vb. üzere durumların yaşandığı hakikat mudur? Bayan, erkek, yaşlı, çocuk demeden köylü vatandaşlarımızın güç kullanılarak kendi ömür alanlarından uzaklaştırıldığı gerçek mudur?

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Bu haber 210 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum